Nieuwe zorgaanbieders

1. Identificatie en contactgegevens?

Toelichting: Het e-mailadres gebruikt de IGJ bij eventuele onduidelijkheden of vragen. Ook ontvangt u na het invullen van de vragenlijst op dit e-mailadres een bevestiging met de antwoorden die u heeft gegeven.

Omdat de bestuurder van de organisatie eindverantwoordelijk is voor de antwoorden op deze vragen wordt om de naam van de bestuurder gevraagd.

2. Bent u een nieuwe zorgaanbieder??

Toelichting: Voor de IGJ bent u een nieuwe zorgaanbieder als u nieuw bent in het zorgveld, als u voorheen alleen WMO-zorg verleende of als u een bestaande (niet-zorg) onderneming bent die zijn activiteiten uitbreidt met het verlenen van zorg. Als u nee invult is dit de laatste vraag die u hoeft in te vullen.

3. Op welke wijze gaat de zorg die u gaat leveren worden bekostigd ? (meerdere antwoorden mogelijk)?

Toelichting: Als zorgaanbieder valt u onder het toezicht van de IGJ als u zorg gaat verlenen zoals omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz), en Zorgverzekeringswet of andere vormen van zorg* en een contract wil aangaan met een cliënt, een zorgkantoor/WLZ-uitvoerder of een zorgverzekeraar.
Gaat u alleen zorg verlenen die wordt bekostigd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet of wanneer u een zorgbemiddelingsbureau** bent, dan is dit de laatste vraag die u hoeft in te vullen. U valt dan onder het beleid van de gemeente.

*Met ‘Andere vormen van zorg’ wordt bedoeld:

 • alle verrichtingen die direct tot doel hebben de gezondheid van een persoon te beoordelen, te bevorderen of te bewaken, een persoon van een ziekte te genezen, hem voor ziekte te behoeden of verloskundige bijstand te geven. Bij al deze situaties wordt ook het onderzoeken en het geven van raad bedoeld.
 • het bij een persoon afnemen van bloed of wegnemen van weefsel.
 • het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van een sectie.
 • handelingen op het gebied van de gezondheidszorg, met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt zoals cosmetische chirurgie of alternatieve geneeswijzen.

**U bent een ‘zorgbemiddelingsbureau’ als u uitsluitend bemiddelt tussen een persoon die zorg nodig heeft en een persoon/organisatie die zorg kan verlenen, geen voorwaarden stelt aan deze persoon/organisatie en geen contract heeft met een zorgverzekeraar of cliënt.

4. Wat is de startdatum van de daadwerkelijke zorgverlening (eerste cliënten)??

Toelichting: De IGJ kan vanaf 4 weken nadat u echt gestart bent langskomen. Dit bezoek heeft twee doelen: een nadere kennismaking met uw organisatie en toetsing of uw organisatie/instelling voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Nieuwe zorgorganisaties in de thuiszorg, de GGZ, de gehandicaptenzorg, de ouderen- verpleeghuiszorg en de particuliere klinieken worden zeker binnen 4 weken tot 6 maanden na start van de zorgverlening door de IGJ bezocht. Andere zorgorganisaties worden mogelijk in deze periode bezocht.

5. Bent u een instelling??

Toelichting: In een zorginstelling verlenen ten minste 2 personen namens de organisatie zorg.

Voorbeelden:

 • Twee huisartsen of twee psychologen =  een zorginstelling
 • Een arts en een administratiefmedewerker =  geen zorginstelling (geld als solistische zorgverlener).


Meer informatie over BIG registratie en het BIG-nummer vindt u op www.bigregister.nl.

6. Wordt de zorg (deels) bekostigd uit persoonsgebonden budgetten (PGB's)?

7. Heeft uw onderneming, naast de in het handelsregister geregistreerde vestigingen, nog andere uitvoeringslocaties ??

Toelichting: Vanuit de handelsregisterwet bent u verplicht al uw vestigingen te registreren in het Handelsregister. Voor meer informatie: zie http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/inschrijving-vestigingen-van-zorginstellingen/. De IGJ kan eventueel al uw locaties bezoeken

8. Vul hier de naam en adresgegevens van de andere uitvoeringslocaties in.

9. In welke van de onderstaande categorieën gaat u zorg verlenen? (meerdere antwoorden mogelijk)?

Let op! Wanneer u zorg in een van de eerste 7 categorieën (a tot en met g) gaat leveren en deze wordt (deels) vergoed door een zorgverzekeraar of een zorgkantoor, dan bent u verplicht om een toelating aan te vragen voor het verlenen deze zorg. Meer informatie en voor de aanvraag van een toelating vindt u op www.wtzi.nl

10. Op welke doelgroep richt de zorg zich ?

11. Aan hoeveel cliënten verwacht u per maand een half jaar na de start zorg te verlenen ?

12. Wat is de 'hoogste' zorgzwaarte van de cliënten waaraan u zorg wilt leveren ??

Toelichting: Zorgzwaarte zegt iets over de hoeveelheid zorg en het soort zorg die een cliënt nodig heeft. De zorgzwaarte moet in balans zijn met de hoeveelheid personeel en de kwaliteit en juiste bekwaamheid van het personeel.Meer informatie over zorgzwaarteprofielen kunt u vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/BijlageA.

Verpleging en verzorging

Licht verstandelijk gehandicapt - Verstandelijk gehandicapt

GGZ B-groep

13. Heeft de organisatie beleid opgesteld waarmee cliënten (op basis van hun problematiek) worden uitgesloten (uitsluitingscriteria) ??

Toelichting: De problematiek - denk aan agressie, mate van zelfredzaamheid, verslavingsproblematiek, etc. - van bepaalde groepen cliënten stelt o.a. eisen aan de deskundigheid van de zorgverleners, de accommodatie van de zorginstelling en meer. Niet iedere zorginstelling kan daarom elke vorm van problematiek aan. Een zorginstelling moet daarom (schriftelijk) beleid hebben opgesteld waaruit blijkt aan welke cliënten geen zorg kan worden verleend vanwege hun problematiek.

14. Neemt u voor de zorgverlening medewerkers in loondienst ?

15. Geef aan hoe de verwachte formatie eruit ziet van het zorgverlenend personeel het eerste half jaar na de start van de zorgverlening.?

Toelichting: Zorgpersoneel moet voldoen aan de eisen die aan de functie(s) worden gesteld. Waar nodig moet het personeel bekwaam en bevoegd om specifieke functie(s) of taken uit te voeren. Hieronder vindt u zaken die met betrekking tot het personeel aanwezig of geregeld moeten zijn:

 • Er is gecontroleerd of het functioneren van zorgverleners in het verleden geen bezwaar vormt voor het verlenen van zorg aan haar cliënten. Dit kan door:
  - navraag te doen bij eerdere werkgevers;
  - navraag te doen bij de IGJ;
  - een VOG te vragen, ook als dat op grond van de Wet niet verplicht is;
  - de lijst tuchtmaatregelen op www.bigregister.nl te raadplagen;
  - het Waarschuwingsregister, een initiatief van veldpartijen zelf, te raadplegen.
 • Er zijn VOG’s (Verklaring omtrent gedrag) aanwezig als er WLZ-zorg of intramurale geestelijke gezondheidszorg wordt geboden;
 • Er is een plan voor (bij)scholing gericht op de ondersteuningsvragen van de cliëntgroepen;
 • Er zijn uitsluitingscriteria cliënten opgesteld die duidelijk de grenzen aangeven van zorg die verleend mag worden(zie vraag 13);
 • De bewijzen van bevoegdheid van medewerkers zijn aanwezig of aantoonbaar.

Fte is een afkorting van fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is — uitgaande van een werkweek van 38 uur — een functie van 0,6 × 38 = 22,8 uur per week.

Functie

Aantal fte

Aantal personen

16. Vul hier de KvK-nummers van deze zzp-ers/onderaannemers in.?

Toelichting: De IGJ kijkt of deze zorgverleners bij haar bekend zijn.

17. Heeft de instelling schriftelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg met de onderaannemer/zzp'er??

Toelichting: Een zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van het eigen personeel, maar ook voor dat van het ingehuurde zorgpersoneel (onderaannemers) en de vrijwilligers.
Met onderaannemers en vrijwilligers moet u een schriftelijke overeenkomst afsluiten. In deze overeenkomst staan de (wettelijke) regels die van toepassing zijn en eventueel eigen aanvullende regels en afspraken. Beide partijen moeten deze overeenkomst ondertekenen.

18. heeft uw organisatie een kwaliteitsysteem ingericht dat past bij de instelling ??

Toelichting: Een zorginstelling moet kwalitatief goede zorg leveren en de hele organsiatie moet daar op ingericht zijn.

Een zorgaanbieder doet dit door:

 • goede organisatie van de (zorg)werkzaamheden
 • aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed personeel,
 • goede en voldoende noodzakelijke materialen en, voor zover nodig, bouwkundige voorzieningen.
 • Een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afstemmings- en verantwoordingsplichten.


En moet zorgen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg door:

 • systematisch gegevens te verzamelen en te registreren over de kwaliteit van de zorg.
 • deze gegevens op een heldere te verzamelen zodat ze vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders uit dezelfde categorie;
 • de verzamelde gegevens op systematische wijze toetsen of zo te bekijken of de uitvoering leidt tot goede zorg;
 • op basis van de uitkomst van de toetsing zo nodig zaken aan te passen in het kwaliteitssysteem en de uitvoering.

Zie voor meer informatie ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, artikel 7.

19. Hanteert uw organisatie een format voor de zorgdossiers dat past bij de organisatie ??

Toelichting: Dit zijn standaarddocumenten/formulieren die worden gebruikt om een zorgdossier samen te stellen. Het zorgdossier bevat alle informatie die voor de zorgverlening relevant is. Het gaat daarbij om:

 • persoonsgegevens cliënt;
 • zorgovereenkomst;
 • diagnose(s);
 • zorgplan;
 • naam en toestemming cliëntvertegenwoordiger voor uitvoering zorgplan (indien van toepassing);
 • verslag evaluatiegesprekken;
 • rapportage;
 • verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse zorg en uitvoering van het zorgplan;
 • naam behandelend (huis)arts en eventueel andere behandelaars;
 • eventuele vrijheidsbeperkingen;
 • actueel medicatieoverzicht, indien zorgaanbieder (een deel van) het medicatieproces overneemt;
 • Een, door de apotheker geleverd, actueel medicatieoverzicht met soort medicatie, dosering en tijdstippen van medicatieverstrekking, naam voorschrijvend arts en leverend apotheker;
 • uitvoeringsverzoeken indien er sprake is van voorbehouden handelingen.

20. Worden er binnen de organisatie voorbehouden en risicovolle handelingen verricht ??

Toelichting: Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de patiënt. Voorbehouden handelingen zijn een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Dit zijn handelingen die alleen door de individuele professionals beroepsmatig en onder juiste voorwaarden mogen worden uitgevoerd. In de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.

 

21. Heeft de organisatie schriftelijk beleid voor het toetsen van de bekwaamheid van medewerkers die deze voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren?

* Toelichting: Wanneer ervoorbehouden en risicovolle en handelingen worden verricht, moet de bekwaamheid van deze zorgverleners op dit gebied worden onderhouden. De instelling toetst deze bekwaamheid en zorgt voor (bij)scholing. De aanpak en de afspraken hierover moeten schriftelijk zijn vastgelegd en moeten passen bij de organisatie.

22. Heeft uw organisatie een passende klachtenregeling die voldoet aan de eisen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)??

Toelichting: Elke zorgaanbieder moet een klachtenregeling hebben voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Daarnaast heeft een zorgaanbieder een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Deze functionaris geeft de klager op verzoek gratis advies over het indienen van een klacht en helpt bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
Ook moet een instelling per 1 januari 2017  aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Kijk voor alle eisen rondom klachtafhandeling op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.

23. Is er een bij de organisatie passend format voor het zorgplan??

Toelichting: Het zorgplan (ook wel behandelplan, leefplan, zorgbeschrijving, ondersteuningsplan of begeleidingsplan genoemd) is onderdeel van het zorgdossier. De zorgaanbieder is verplicht om in overleg met de cliënt een zorgplan te maken. Binnen zes weken na de start van de zorgverlening moet er een zorgplan zijn waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Welke doelen worden met betrekking tot de zorgverlening gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
 • Op welke concrete wijze en binnen welke periode proberen de zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen te bereiken;
 • Wie er voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk is, op welke wijze er afstemming tussen meerdere zorgverleners plaatsvindt, en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken;
 • Met welke frequentie en onder welke omstandigheden wordt de zorgverlening in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en geactualiseerd.

24. Is er bij de organisatie passend schriftelijk beleid met betrekking tot vrijheidsbeperking (ook wanneer dit niet worden toegepast)??

Toelichting: Onder ‘vrijheidsbeperking’ of ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ wordt o.a. verstaan: Fixatie met (onrust)band, afzondering in daarvoor bestemde ruimte, afzondering in brede zin (uit woonkamer gezet, in slaapkamer), afsluiten woning, psychofarmaca, gedwongen vocht/voeding, diepe stoel, gebruik tafelblad voor rolstoel, fysieke fixatie (holding), bedhekken, slaapkamer (deur)sensor, chip in schoen/polsband, belmat/sensor, cameratoezicht, uitluistersysteem, sommige beschermende kleding/materialen, hansop, verpleegdeken, beperking omgang met anderen, beperken gebruik van telefoon/internet, beperken privacy of beperken bezoek.

De organsiatie moet beleid hebben waarin is vastgelegd wat er eventueel wordt toegepast binnen de instellingen en hoe daarmee wordt omgegaan.

Wanneer er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast, dan moet dit zijn verwerkt in de uitsluitingscriteria (vraag 13).

25. Is er bij de organisatie passend schriftelijk vastgelegd medicatiebeleid? (ook voor de gevallen waarin cliënten medicatie in eigen beheer houden/hebben)?

Toelichting: Het medicatiebeleid van de instelling moet in ieder geval de taken, verantwoordelijkheden en afspraken bevatten over het gehele medicatieproces. Dit geld ook voor die gevallen waarin er sprake is van ‘medicatie in eigen beheer’ bij de cliënt. Het beleid moet in lijn zijn met de richtlijn: ‘veilige principes in de medicatieketen’. In het beleid zijn in ieder geval de onderstaande onderwerpen opgenomen;

 • Medicatieoverdracht:
  - Bij het starten van de zorg met medicatie is binnen 24 uur een actueel en volledig medicatieoverzicht inclusief doseertijden van de apotheek aanwezig.
  - Bij het starten van een voorbehouden handeling met betrekking tot medicatie is een uitvoeringsverzoek aanwezig van de voorschrijvend arts.
 • Medicatieoverzicht:
  - Bij elke nieuwe cliënt wordt bij intake bepaald of het verantwoord is of hij het medicatiebeheer of een deel daarvan zelf regelt en zo ja, op welke wijze dit is bepaald.
  - Het medicatieoverzicht op digitale lijsten van de apotheek is in het zorgdossier opgenomen.
 • Uitzetten en toedienen:
  - De wijze waarop het uitzetten en toedienen is geregeld.
  - Bij het uitzetten en toedienen wordt voor elke geneesmiddel geparafeerd.
 • Bewaring: waar en hoe wordt medicatie veilig bewaard.
 • Scholing: omschrijving van gerichte scholing m.b.t. (bij)werking van de medicatie, in het bijzonder van het personeel dat met de medicatie is belast.
 • Fouten: hoe worden fouten gemeld en geregistreerd.

26. Is er bij de organisatie passend schriftelijk vastgelegd beleid met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling??

Toelichting: Zorgaanbieders zijn verplicht een meldcode te hebben waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode moet bijdragen aan het zo snel en adequaat mogelijk bieden van hulp. Verder moet de meldcode onder de aandacht worden gebracht bij de medewerkers en moet het gebruik worden gestimuleerd. De meldcode moet in ieder geval deze 5 stappen bevatten:

 1. In kaart brengen van signalen.
 2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van een Veilig Thuis insteling of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 3. Gesprek met de betrokkene(n).
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd het SHG of AMK raadplegen.
 5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
 6. Zie voor meer informatie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, artikel 8.

27. Is er bij de organisatie passend schriftelijk vastgelegd beleid voor de inrichting van cliëntenmedezeggenschap??

Toelichting: Een cliënt moet invloed/inspraak hebben op zijn dagelijkse leef/woon/werkomgeving.

 • Bij minder dan 10 cliënten: er moet enige vorm van medezeggenschap zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van huiskameroverleg. Voorwaarden zijn: er is sprake van een structureel karakter, er staat hiervan iets op schrift en voor cliënten moet duidelijk zijn waarover ze mogen mee praten.
 • Bij 10 tot 50 cliënte: er moet een vorm van medezeggenschap zijn waarin de cliënten kunnen meedenken over het beleid van de instelling. Voorwaarden zijn: er is sprake van een structureel karakter, er staat hiervan iets op schrift en voor cliënten moet duidelijk zijn waarover ze mogen mee praten.
 • Bij meer dan 50 cliënten: er moet een cliëntenraad zijn of kan de zorgaanbieder kan een bewijs overleggen dat er moeite is gedaan een cliëntenraad op te richten.

28. Heeft de organisatie een procedure voor het (intern) melden van incidenten die past bij uw instelling ??

Toelichting: De zorgaanbieder moet een duidelijke interne procedure hebben, waarin stapsgewijs is aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van incidenten. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de procedure bij de medewerkers. Incidenten worden systematisch verzameld en geanalyseerd en leiden tot verbeteracties. Zie voor meer informatie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, artikel 9.

29. Heeft uw organisatie kennisgenomen van de eisen en de regels op het gebied van registratie, declaratie en administratie van zorg en de informatieverstrekking rondom geleverde zorg??

Toelichting: Op basis van de Wet Marktordening Gezondheidszorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) regels vastgesteld rondom registratie, declaratie en administratie van zorg en de informatieverstrekking. Deze regels die zijn onderverdeeld in diverse categorieën, waaronder tariefbeschikkingen, beleidsregels en (algemene) nadere regels. Deze regels zijn terug te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl/regelgeving.

Klik op 'Verzenden' om de vragenlijst te voltooien.

Controleer hieronder uw antwoorden.
Klik op de knop "Verzenden" om de vragenlijst te voltooien.

Een overzicht van de door u gegeven antwoorden wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gezonden.

Met het verzenden van dit formulier verklaar ik als zorgaanbieder bevoegd te zijn deze vragen te beantwoorden en deze vragen naar waarheid te hebben ingevuld.